پیام 5


یکی از عوامل عمده در روی آوردن به مصرف مواد مخدر خصوصیات و ویژگی های فردی است که منشاء آن ضعف نفس، بی ایمانی به خدا و خودناباوری است.

 انسان امروز باید به قدری خود را باور کند و اعتماد به نفس و اعتقاد و ایمانی قوی داشته باشد که تحت تاثیر فرهنگ های مبتذل و مخرب قرار نگیرد و ناهنجاری های اجتماعی نتواند او را وادارد کند ؛ برای گریز از ناهنجاری های اجتماعی که به او تحمیل می شود به مواد مخدر پناه ببرد.

تربیت فرزندان متکی به نفس که خود را باور کرده باشند از راه های پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر است

 

پنجم بهمن ماه سال 95