پیام 4

 

آمارها حاکیست بسیاری از معتادان با یکبار مصرف مواد معتاد شده‌اند.

 !!!!

 

به این جمله فکر کن. همه معتادها روز اول فکر می‌کردند با بقیه متفاوتند و اصلاً معتاد نمی‌شوند.


• درهای ورود اعتیاد: کنجکاوی و کسب لذت/ ماجراجویی/ فشار دوستان/ فرار از اضطراب/ تفریح و سرگرمی

 

 

                                                                                                                                          یازدهم آبان ماه 95