پیام 3

با رعایت این هفت نکته می‌توانیم راهی را انتخاب کنیم

که فرزندمان را از اعتیاد محافظت کنیم.

 

1– کودکان نیاز به امنیت روانی دارند.
2 – کودکان به تشویق و تأیید نیاز دارند.
3 – کودکان نیاز به بازی آزاد دارند و عادت‌های خوشایند.
4 – کودکان به الگوهای واقعی نیاز دارند.
5 – کودکان نیاز به تحرک و تغذیه صحیح دارند.
6 – کودکان نیاز به دوست و همراه دارند و محیطی که نیازهای آنها را بفهمد.
7 – کودکان نیاز به تخیلات و هدف دارند.

                                                                                                                                                     ((بیست و پنجم مهرماه 95))