گزارش عملکرد مشاوره حضوری

جنس

تعداد

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری

متاهل

مجرد

زن

48

1

1

42

4

-

7

41

مرد

27

2

4

16

5

-

6

21

جمع

75

3

5

58

9

-

13

62

 
 

                                                 ((تیر - مرداد - شهریور ))