گزارش عملکرد مشاوره تلفنی

   

مشاور

عنوان مشکل

ردیف

خانم بخشی

خانم دانشمندی

 

 

24

-

عاطفی

1

68

71

ازدواج

2

23

20

خانوادگی

3

11

23

زناشویی

4

87

95

تحصیلی

5

11

-

شغلی

6

10

17

روانی

7

14

12

ارتباط فردی و اجتماعی

8

-

-

اقتصادی

9

-

8

بیماری

10

2

3

متارکه

11

-

-

سایر

12

250

249

جمع کل= 506