گزارش عملکرد مشاوره تلفنی

   

مشاور

عنوان مشکل

ردیف

آقای عاجز

خانم دانشمندی

 

 

26

-

عاطفی

1

68

71

ازدواج

2

23

21

خانوادگی

3

11

23

زناشویی

4

87

97

تحصیلی

5

11

-

شغلی

6

10

17

روانی

7

14

14

ارتباط فردی و اجتماعی

8

-

-

اقتصادی

9

-

8

بیماری

10

2

3

متارکه

11

-

-

سایر

12

252

254

جمع کل= 506