پیام هفته

                    

 

تنها یک نیرو است که قدرت واقعی دارد؛
و آن نیروی محبت است

آدمی که عشق می ورزد؛ ❣
دنبال قدرت نمی رود،
او خود صاحبِ قدرت است…!


 

 

 

آدرس کانال مرکز مشاوره : https://telegram.me/iauvcg      

شماره مستقیم مرکز مشاوره و راهنمایی واحد : 36735474