تعیین وقت جهت مشاوره

تعیین وقت مشاوره :

کارشنـاسـان مـرکـز مشـاوره همـه روزه جـز روزهـای تعـطیـل از:

شنبـه تـا پنج شنبه از : سـاعـت 8 صبـح الـی16

آماده ی ارائـه خدمـات هستند . شما می توانیـد بـا مـراجعـه حضوری به مرکز یا بـا تمـاس تلفنی تعیین وقت نمایید و بدین ترتیب امکان اولین ارتباط مشاوره ای را فراهم می کنید .

تماس با مرکز مشاوره :

دانشگاه پیشوا ساختمان پرستاری و مامائی طبقه همکف

تلفن : 36735474    داخلی 351- 352(14-36725011)

دانشکده کشاورزی طبقه دوم ساختمان اداری جنب دفتر امتحانات

تلفن : 47-36220041     داخلی 236

صبر نکنید تا مشکلات بزرگ و جدی شوند مـا تـرجیـح می دهیم که وقتی مشکلاتتان خفیف هستند به ما مراجعه کنید ، طوری که بتوان مشکل را سریع تر حل کرد .