مطالب روانشناسی

شادی

هیچ کس کاملاً مستقل نیست، حتی کسانی که به ظاهر بسیار "قوی" به نظر می­رسند. احساس خوب آنها، در بیشتر مواقع متکی به آن چیزی است که در خود دارند و می­دانند در صورت نیاز؛ کسی که می­تواند به ایشان کمک کند؛ با یک تلفن ساده، قابل دسترس است.

شما می­توانید از نتایج چگونگی غلبه بر وابستگی­های عاطفی بیاموزید که حداقل احساس بهتری داشته باشید. در برخی موارد، حتی زمانی که شرایط زیاد مناسب نیست، شما می­توانید به خود بگویید: "من به دلیل این که شرایط مناسب نیست، به اندازه کافی شاد نیستم؛ ولی می­توانم شاد باشم." این نوع نگرش و رفتار، نیازمند زمان و تمرین است.

اگر شما شادی خود را در الویت بدانید؛ پاسخ­تان ترکیبی از تنظیم بهتر احساسات شما با تشویق و تمایل به گسترش افق نگرشتان خواهد بود.