روزهای حضور مشاوران

برنامه هفتگی حضور رئیس و کارشناسان در مرکز مشاوره

(کلینیک سلامت)

تلفن جهت رزرو وقت: 36735474

آقای عاجز

(کارشناس مرکز)

خانم دانشمندی

(کارشناس مرکز)

خانم بخشی

(رئیس مرکز)

ایام هفته

-

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

شنبه

-

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

یکشنبه

-

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

12 تا 16 خوابگاه خواهران

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

12 تا 16 خوابگاه خواهران

دوشنبه

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

-

دانشکده کشاورزی (ساختمان اداری، طبقه دوم)

سه­شنبه

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

-

دانشکده کشاورزی (ساختمان اداری، طبقه دوم)

چهارشنبه

دانشکده کشاورزی (ساختمان اداری، طبقه دوم)

-

-

پنج­شنبه