روزهای حضور مشاوران

برنامه هفتگی حضور رئیس و کارشناسان در مرکز مشاوره

(کلینیک سلامت)

تلفن جهت رزرو وقت: 36735474

خانم دانشمندی

(کارشناس مرکز)

خانم بخشی

(رئیس مرکز)

ایام هفته

*

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

شنبه

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

یکشنبه

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

12 تا 16 خوابگاه خواهران

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

 

دوشنبه

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

دانشکده پرستاری (کلینیک سلامت)

12 تا 16 خوابگاه خواهران

سه­ شنبه

-

دانشکده کشاورزی (ساختمان اداری، طبقه دوم)

چهارشنبه

-

-

پنج­شنبه